วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ปพ.5 ปพ.6 อัตโนมัติ ครูพรศักดิ์

ระบบสำนักงานวิชาการอัตโนมัติด้านการประเมินผลคุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วย
1.
โปรแกรมแบบ ปพ.5 อัตโนมัติ สำหรับครูผู้สอน แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน
2. โปรแกรมแบบ ปพ 6
อัตโนมัติ สำหรับครูที่ปรึกษา แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล
                                                
มีแบบประกาศ และแบบแจ้งผลยังผู้ปกครองนักเรียน

    (โปรแกรมแบบประกาศอัตโนมัติเดิม ปรับเพิ่มเติมเป็นโปรแกรมแบบ ปพ. 6 อัตโนมัติ) 
ระบบสำนักงานวิชาการอัตโนมัติด้านการประเมินผลคุณภาพผู้เรียน (Excel 2013) 
     ควรโหลดทดลองใช้ก่อน สามารถใช้ได้จริงกับนักเรียนห้องหนึ่งไม่เกิน 15 คน
    วิธีการโหลดไฟล์ ใช้เมนูไฟล์ แล้วเลือก ดาวน์โหลด (จาก Google ไดรฟ์)
1. โปรแกรมแบบ ปพ.5 อัตโนมัติ หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับ 2561)
     ตัดสินรายปี  ระดับ 1 ประถมศึกษา  ตัดสินรายภาค ระดับ 2, 3 มัธยมศึกษา
     ประเมิน 8 กลุ่มสาระ (8 ระดับ) และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผ/มผ) ในเล่มเดียวกัน

      โปรแกรมแบบ ปพ.5 อัตโนมัติมี 2 รูปแบบ (บันทึกคะแนนข้อสอบกลางได้)
2. โปรแกรมแบบ ปพ 6 อัตโนมัติ   ใช้ได้จริง นร ไม่เกิน 20 คน 2.9 Mb (คู่มือ) 


โหลดคู่มือ แบบ ปพ.5 แบบ ปพ.6 (6.63 Mb 

ทดลองใช้แล้วเหมาะสมต่อบริบทของโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ได้ ...ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ....
การขอความอนุเคราะห์ให้แนบ Mail ขอความอนุเคราะห์ ถึง
ครูพรศักดิ์ วงศ์ศิริ 
Last Update
13/04/25612 ความคิดเห็น:

  1. การให้ความรู้เป็นทานเป็นบุญมหากุศลยิ่งนัก ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากคะ

    ตอบลบ
  2. ขอบคุณท่านอาจารย์พรศักดิ์ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

    ตอบลบ