ระบบสำนักงานวิชาการอัตโนมัติ

แบบโปรแกรม ปพ.5 อัตโนมัติ

ระบบสำนักงานวิชาการอัตโนมัติด้านการประเมินผลคุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วย
  1.  ครูผู้สอน สอนบันทึกคะแนนตัดสินผลการเรียนด้วย แบบ ปพ.5 อัตโนมัติ
  2.  ครูที่ปรึกษารวบรวมผลการเรียนจากแบบ ปพ.5 อัตโนมัติ ลงในแบบประกาศอัตโนมัติ
       โดยระบบ มี ดังนี้
       2.1 คำนวณผลการเรียนเฉลี่ย   
       2.2
จัดลำดับที่  
       2.3
จดหมายแจ้งผู้ปกครองโดยอัตโนมัติ
  ระบบสำนักงานวิชาการอัตโนมัติด้านการประเมินผลคุณภาพผู้เรียน
      (แบบ ปพ.5 อัตโนมัติ) มี 2 หลักสูตร

   1.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพิ้นฐาน 2544       ดาว์โหลดทดลองใช้      
             ช่วง ชั้นที่ 1 - 3 (ตัดสินรายปี)   ช่วงชั้นที่ 4 (ตัดสินรายภาค)
   2.  หลักสูตรแกนกลาง 2551                      ดาว์โหลดทดลองใช้             
             ระดับ 1 ประถมศึกษา (ตัดสินรายปี)
             ระดับ 2 ม ต้น และ ระดับ 3 ม ปลาย (ตัดสินรายภาค)

       โปรแกรมแบบ ปพ. 5 ฉบับเดียวเลือกประเมิน 
       ได้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ (8 ระดับ) หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผ/มผ)

ทดลองใช้แล้ว สนใจใช้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์
ถึง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ที่ Mail
pornsak_wongsiri@yahoo.com

ใหม่ ปพ 5 อัตโนมัติหลักสูตร 2551 ใช้ในปีการศึกษา 2554
ปรับปรุงใหม่ (ทดสอบใช้)  ลิงค์โหลด