วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ปพ.5 ปพ.6 อัตโนมัติ ครูพรศักดิ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22

ระบบสำนักงานวิชาการอัตโนมัติด้านการประเมินผลคุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วย
1.
โปรแกรมแบบ ปพ.5 อัตโนมัติ สำหรับครูผู้สอน แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล
2. โปรแกรมแบบ ปพ 6
อัตโนมัติ สำหรับครูที่ปรึกษา แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล
                                                                    และรายงานผลยังผู้ปกครองนักเรียน

    (โปรแกรมแบบประกาศอัตโนมัติ ปรับเป็น ปพ. 6) 
   ระบบสำนักงานวิชาการอัตโนมัติด้านการประเมินผลคุณภาพผู้เรียน (Excel 2010) 
     ควรโหลดทดลองใช้ก่อน สามารถใช้ได้จริงกับนักเรียนห้องหนึ่งไม่เกิน 15 คน
    วิธีการโหลดไฟล์ ใช้เมนูไฟล์ แล้วเลือก ดาวน์โหลด (จาก Google ไดรฟ์)
1. โปรแกรมแบบ ปพ.5 อัตโนมัติ หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับ 2557)
     ตัดสินรายปี  ระดับ 1 ประถมศึกษา  ตัดสินรายภาค  ระดับ 2 ม ต้น และ ระดับ 3 ม ปลาย ประเมิน ได้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ (8 ระดับ) หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผ/มผ) ใน แบบ ปพ.5 เล่มเดียว  มี 2 รูปแบบ 
โหลดคู่มือ แบบ ปพ.5 แบบ ปพ.6 (4.31 Mb
แบบบันทึกข้อมูลขอรับฉบับ 2558 เฉพาะโรงเรียนที่เคยมีหนังสือขอความอนุเคราะห์แล้วเท่านั้น
ปรับปรุงส่วนร้อยละที่หน้าปกและตามข้้อแนะนำเพิ่มเติม (ส่งให้ พ.ค. 2558) ตามลิงค์

โรงเรียนที่ขออนุเคราะห์ใช้ ปี 2552 - 2558
หากเห็นว่าเหมาะสมต่อบริบทของโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ได้ ...ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ....
การขอความอนุเคราะห์ให้แนบ Mail ขอความอนุเคราะห์ ถึง
ครูพรศักดิ์ วงศ์ศิริ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
11/05/2557
**ปพ. 5 ปรุงล่าสุดสุดในส่วน บันทึกผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินผลตามเวลาเรียนร้อยละ 80 **
*** ปพ.สอนประจำชั้น ใช้ได้กับ Excel2010 โดยตรง ***

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การขอความอนุเคราห์.

   การขอความอนุเคราะห์
           เมื่อต้องการใช้ฉบับเต็ม (นักเรียน 50 คน)  
   1) ให้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ฉบับเต็มจากโรงเรียน ถึงครูพรศักดิ์/โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
       แนบไฟล์มากับเมล์  pornsak.wongsiri@gmail.com  เพื่อส่งกลับทางเมล์
       เพื่อจัดทำฉบับเต็มให้กับโรงเรียนของท่านโดยเฉพาะ 
   2) แจ้งรายละเอียดของโรงเรียน ดังนี้
                    1.  ที่อยู่โรงเรียน 
                    2.  ระดับชั้นที่เปิดสอนสูงสุด
                    3.  แจ้งรูปแบบที่ต้องการใช้งาน
         เรียนแจ้งมาเพื่อทราบและยินดีให้ความอนุเคราะห์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

   หมายเหตุ  หนังสือเพื่อเป็นการยืนยันในการใช้งานในโรงเรียนจริง