วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ปพ.5 ปพ.6 อัตโนมัติ ครูพรศักดิ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22

ระบบสำนักงานวิชาการอัตโนมัติด้านการประเมินผลคุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วย
1.
โปรแกรมแบบ ปพ.5 อัตโนมัติ สำหรับครูผู้สอน บันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน (ตัดสินผลการเรียน)
2. โปรแกรมแบบ ปพ 6
อัตโนมัติ สำหรับครูที่ปรึกษา รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนยังผู้ปกครองนักเรียน

    (โปรแกรมแบบประกาศอัตโนมัติ ปรับเป็น ปพ. 6) 
   ระบบสำนักงานวิชาการอัตโนมัติด้านการประเมินผลคุณภาพผู้เรียน (Excel 2010) 
     ควรโหลดทดลองใช้ก่อน ใช้ได้จริงกับนักเรียนห้องหนึ่งไม่เกิน 15 คน
    วิธีการโหลดไฟล์ ใช้เมนูไฟล์ แล้วเลือก ดาวน์โหลด (จาก Google ไดรฟ์)
1. โปรแกรมแบบ ปพ.5 อัตโนมัติ หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับ 2557)
     ตัดสินรายปี  ระดับ 1 ประถมศึกษา  ตัดสินรายภาค  ระดับ 2 ม ต้น และ ระดับ 3 ม ปลาย ประเมิน ได้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ (8 ระดับ) หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผ/มผ) ใน แบบ ปพ.5 เล่มเดียว  มี 2 รูปแบบ 
โหลดคู่มือ แบบ ปพ.5 แบบ ปพ.6 (4.31 Mb
โรงเรียนที่เคยมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไว้แล้ว สามารถบันทึกข้อมูลขอรับฉบับ 2557 ได้ ตามลิงค์
โรงเรียนที่ขออนุเคราะห์ใช้ ปี 2552 - 2557
หากเห็นว่าเหมาะสมต่อบริบทของโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ได้ ...ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ....
การขอความอนุเคราะห์ให้แนบ Mail ขอความอนุเคราะห์ ถึง
ครูพรศักดิ์ วงศ์ศิริ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
11/05/2557
**ปพ. 5 ปรุงล่าสุดสุดในส่วน บันทึกผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินผลตามเวลาเรียนร้อยละ 80 **
*** ปพ.สอนประจำชั้น ใช้ได้กับ Excel2010 โดยตรง ***

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การขอความอนุเคราห์.

   การขอความอนุเคราะห์ระบบงานวิชาการอัตโนมัติ
                   
   *ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น *

        1.  มีหนังสือจากโรงเรียนของท่าน ยังครูพรศักดิ์  วงศ์ศิริ/ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
             เป็นหนังสือแนบไฟล์ทางเมล์และ
   จะได้ส่งข้อมูลกลับทางเมล์
        2.  แจ้งชื่อ ที่อยู่โรงเรียนเพื่อจัดทำแบบ ปพ. สำหรับโรงเรียนของท่านโดยเฉพาะ
        3.  แจ้งระดับชั้นเรียนสูงสุด และรูปแบบ ที่ต้องการใช้งาน
   หมายเหตุ  1. หนังสือเพื่อเป็นการยืนยันใช้งานในโรงเรียน
                      2. เมล์หากเป็นของ Thaimail ส่งโปรแกรมให้ไม่ได้ครับ 
    เพราะไฟล์ทั้งชุดมากกว่า 20 M กว่า ควรเมล์ yahoo hotmail gmail เป็นต้น