วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ปพ.5 ปพ.6 อัตโนมัติ ครูพรศักดิ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22

ระบบสำนักงานวิชาการอัตโนมัติด้านการประเมินผลคุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วย
1.
โปรแกรมแบบ ปพ.5 อัตโนมัติ สำหรับครูผู้สอน แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน
2. โปรแกรมแบบ ปพ 6
อัตโนมัติ สำหรับครูที่ปรึกษา แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล
                                                
มีแบบประกาศ และแบบแจ้งผลยังผู้ปกครองนักเรียน

    (โปรแกรมแบบประกาศอัตโนมัติเดิม ปรับเพิ่มเติมเป็นโปรแกรมแบบ ปพ. 6 อัตโนมัติ) 
ระบบสำนักงานวิชาการอัตโนมัติด้านการประเมินผลคุณภาพผู้เรียน (Excel 2013) 
     ควรโหลดทดลองใช้ก่อน สามารถใช้ได้จริงกับนักเรียนห้องหนึ่งไม่เกิน 15 คน
    วิธีการโหลดไฟล์ ใช้เมนูไฟล์ แล้วเลือก ดาวน์โหลด (จาก Google ไดรฟ์)
1. โปรแกรมแบบ ปพ.5 อัตโนมัติ หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับ 2561)
     ตัดสินรายปี  ระดับ 1 ประถมศึกษา  ตัดสินรายภาค ระดับ 2, 3 มัธยมศึกษา
     ประเมิน 8 กลุ่มสาระ (8 ระดับ) และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผ/มผ) ในเล่มเดียวกัน

      โปรแกรมแบบ ปพ.5 อัตโนมัติมี 2 รูปแบบ (บันทึกคะแนนข้อสอบกลางได้)
2. โปรแกรมแบบ ปพ 6 อัตโนมัติ   ใช้ได้จริง นร ไม่เกิน 20 คน 2.9 Mb (คู่มือ) 


โหลดคู่มือ แบบ ปพ.5 แบบ ปพ.6 (6.63 Mb 

ทดลองใช้แล้วเหมาะสมต่อบริบทของโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ได้ ...ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ....
การขอความอนุเคราะห์ให้แนบ Mail ขอความอนุเคราะห์ ถึง
ครูพรศักดิ์ วงศ์ศิริ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
Last Update
13/04/2561วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การขอความอนุเคราห์.

การขอความอนุเคราะห์  เพื่อสามารถใช้ฉบับนักเรียนสูงสุด 50 คน
         1) ให้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ฉบับเต็มจากโรงเรียน ถึงครูพรศักดิ์/โรงเรียนนครพนมวิทยาคม แนบไฟล์มากับเมล์ส่งถึงครูพรศักดิ์  pornsak.wongsiri@gmail.com  เพื่อจัดทำฉบับโรงเรียนของท่านโดยเฉพาะ และส่งกลับทางเมล์
         2) แจ้งรายละเอียดของโรงเรียน ดังนี้
              1. ที่อยู่โรงเรียน
              2. ระดับชั้นที่เปิดสอนสูงสุด
              3. แจ้งรูปแบบที่ต้องการใช้งาน
          จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบและยินดีให้ความอนุเคราะห์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ หนังสือเพื่อเป็นการแจ้งยืนยันในการใช้งานจริง และหากเมื่อมีการปรับปรุงเพิ่มเติม จะได้แจ้งให้ทราบได้ทางเมล์