วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ปพ.5 ปพ.6 อัตโนมัติ ครูพรศักดิ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22

ระบบสำนักงานวิชาการอัตโนมัติด้านการประเมินผลคุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วย
1.
โปรแกรมแบบ ปพ.5 อัตโนมัติ สำหรับครูผู้สอน บันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน (ตัดสินผลการเรียน)
2. โปรแกรมแบบ ปพ 6
อัตโนมัติ สำหรับครูที่ปรึกษา รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนยังผู้ปกครองนักเรียน
    (โปรแกรมแบบประกาศอัตโนมัติแบบประกาศ ปรับเป็น ปพ. 6 แล้ว) 
                                          อัตโนมัติ จะได้ 3.1 คำนวณผลการเรียนเฉลี่ย   3.2 จัดลำดับที่   3.3 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
  ระบบสำนักงานวิชาการอัตโนมัติด้านการประเมินผลคุณภาพผู้เรียน
  1. โปรแกรมแบบ ปพ.5 อัตโนมัติ หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับ 2556)
      
ตัดสินรายปี  ระดับ 1 ประถมศึกษา  ตัดสินรายภาค  ระดับ 2 ม ต้น และ ระดับ 3 ม ปลาย
ประเมิน ได้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ (8 ระดับ) หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผ/มผ) ใน แบบ ปพ.5 เล่มเดียว
         มี 2 รูปแบบ 
    รูปแบบ 1 (สอนประจำวิชา)   โหลดทดลองใช้ก่อน (ใช้ได้จริง นร. 15 คน)  ปรับใหม่ 13/05/56
                     ปรับล่าสุด   ปรับการประเมินกิจกรรมอัตโนมัติตามเวลาเรียนร้อยละ 80  06/07/56
                                                                               (ทดสอบใช้แล้ว มีปัญหาประการใด แจ้งทราบด้วย)

ตัวอย่างการใช้งาน แบบ ปพ.5 อัตโนมัติ   คู่มือ แบบ ปพ.5 แบบ ปพ.6 
โรงเรียนที่ขออนุเคราะห์ใช้ ปี 2552 - 2557
หากเห็นว่าเหมาะสมต่อบริบทของโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ได้ ...ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ....
การขอใช้ให้แนบ Mail ขอความอนุเคราะห์ ถึง ครูพรศักดิ์ วงศ์ศิริ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม @
06/01/2557
**ปพ. 5 ปรุงล่าสุดสุดในส่วน บันทึกผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินผลตามเวลาเรียนร้อยละ 80 **
***ปรับปรุง ปพ.5 รูปแบบ 2 (สอนประจำชั้น) ให้ใช้ได้กับ Excel2010 โดยตรง ***

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การขอความอนุเคราห์.

   การขอความอนุเคราะห์ระบบงานวิชาการอัตโนมัติ
                   
   *ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น *

        1.  มีหนังสือจากโรงเรียนของท่าน ยังครูพรศักดิ์  วงศ์ศิริ/ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
             เป็นหนังสือแนบไฟล์ทางเมล์และ
   จะได้ส่งข้อมูลกลับทางเมล์
        2.  แจ้งชื่อ ที่อยู่โรงเรียนเพื่อจัดทำแบบ ปพ. สำหรับโรงเรียนของท่านโดยเฉพาะ
        3.  แจ้งระดับชั้นเรียนสูงสุด และรูปแบบ ที่ต้องการใช้งาน
   หมายเหตุ  1. หนังสือเพื่อเป็นการยืนยันใช้งานในโรงเรียน
                   2. เมล์หากเป็นของ Thaimail ส่งโปรแกรมให้ไม่ได้ครับ 
    เพราะไฟล์ทั้งชุดมากกว่า 10 M กว่า ใช้เป็น yahoo hotmail gmail เป็นต้น