วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ปพ.5 ปพ.6 อัตโนมัติ ครูพรศักดิ์

ระบบสำนักงานวิชาการอัตโนมัติด้านการประเมินผลคุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วย
1.
โปรแกรมแบบ ปพ.5 อัตโนมัติ สำหรับครูผู้สอน แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน
2. โปรแกรมแบบ ปพ 6
อัตโนมัติ สำหรับครูที่ปรึกษา แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล
                                                
มีแบบประกาศ และแบบแจ้งผลยังผู้ปกครองนักเรียน

ระบบสำนักงานวิชาการอัตโนมัติด้านการประเมินผลคุณภาพผู้เรียน (Excel 2013) 
     ควรโหลดทดลองใช้ก่อน สามารถใช้ได้จริงกับนักเรียนห้องหนึ่งไม่เกิน 15 คน
    วิธีการโหลดไฟล์ ใช้เมนูไฟล์ แล้วเลือก ดาวน์โหลด (จาก Google ไดรฟ์)
1. โปรแกรมแบบ ปพ.5 อัตโนมัติ หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับ 2561)
     ตัดสินรายปี  ระดับ 1 ประถมศึกษา  ตัดสินรายภาค ระดับ 2, 3 มัธยมศึกษา
     ประเมิน 8 กลุ่มสาระ (8 ระดับ) และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผ/มผ) ในเล่มเดียวกัน

      โปรแกรมแบบ ปพ.5 อัตโนมัติมี 2 รูปแบบ (บันทึกคะแนนข้อสอบกลางได้)
2. โปรแกรมแบบ ปพ 6 อัตโนมัติ   ใช้ได้จริง นร ไม่เกิน 20 คน 2.9 Mb (คู่มือ) 


โหลดคู่มือ แบบ ปพ.5 แบบ ปพ.6 (6.63 Mb 

ทดลองใช้แล้วเหมาะสมต่อบริบทของโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ได้ ...ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ....
การขอความอนุเคราะห์ให้แนบ Mail ขอความอนุเคราะห์ ถึง
ครูพรศักดิ์ วงศ์ศิริ 
Last Update
13/04/2561วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การขอความอนุเคราห์.

การขอความอนุเคราะห์  เพื่อสามารถใช้ฉบับนักเรียนสูงสุด 50 คน
         1) ให้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ฉบับเต็มจากโรงเรียน ถึงนายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ แนบไฟล์มากับเมล์ส่ง  pornsak.wongsiri@gmail.com  เพื่อจัดทำฉบับโรงเรียนของท่านโดยเฉพาะ และส่งกลับทางเมล์
         2) แจ้งรายละเอียดของโรงเรียน ดังนี้
              1. ที่อยู่โรงเรียน
              2. ระดับชั้นที่เปิดสอนสูงสุด
              3. แจ้งรูปแบบที่ต้องการใช้งาน
          จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบและยินดีให้ความอนุเคราะห์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ หนังสือเพื่อเป็นการแจ้งยืนยันในการใช้งานจริง และหากเมื่อมีการปรับปรุงเพิ่มเติม จะได้แจ้งให้ทราบได้ทางเมล์